شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد علیزاده

کد پرسنلی: 2031

کد ملی: 5479991213

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام انجمن اسلامی

12,067,000

مانده سهام انجمن اسلامی

115,670,000

مانده سهام قائم آل محمد

102,580,000

مانده وام قائم آل محمد

36,950,000

مانده سهام حراست

109,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

9,983,343

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

647

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,490,462

جمع اقساط

23,920,000

روند ماه جاری

963

مالیات

1,876,823

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,070,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

5,350,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

107,007,249

جمع کسور

33,288,249

جمع اقساط

23,920,000

خالص پرداختی

73,719,000

شماره حساب

5698547870

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه