شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد طاهری

کد پرسنلی: 2134

کد ملی: 2530018448

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

21,073,129

حق جمعه کاری

4,752,801

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

290

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,772,551

جمع اقساط

9670000

روند ماه جاری

661

مالیات

2,283,273

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

115,216,486

جمع کسور

19,726,486

جمع اقساط

9670000

خالص پرداختی

95,490,000

شماره حساب

8075603335

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه