شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد صفاری زره شوران

کد پرسنلی: 1690

کد ملی: 2949177786

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

99:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

165,532,443

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

59,122,685

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

299,280,847

مزایا

حقوق مبنا

57,022,685

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,886,402

حق نوبت کاری

16,601,148

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,377,253

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,282,940

ورودی کارانه

160,335,675

اضافه کاری

53,262,015

روند ماه قبل

766

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,587,271

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

921

مالیات

17,128,085

مطالبات کارکنان

144,302,107

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

338,728,384

جمع کسور

182,258,384

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

156,470,000

شماره حساب

3101021269881

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه