شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد شاهسواری آقدره

کد پرسنلی: 1675

کد ملی: 2949947050

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

128,381,137

جمع عوامل حقوق مبنا

51,328,276

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

141,959,874

مزایا

حقوق مبنا

49,228,276

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

5,904,307

حق نوبت کاری

14,233,596

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,818,372

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,113,779

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

29,982,807

روند ماه قبل

460

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,986,680

جمع اقساط

6

روند ماه جاری

965

مالیات

4,297,994

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

185,806,514

جمع کسور

57,754,514

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

128,052,000

شماره حساب

3101021393782

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه