شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد ساجدی فر

کد پرسنلی: 795

کد ملی: 4579629493

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

62:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,281,958

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

80,854,344

حقوق و مزایای مشمول مالیات

114,532,221

مزایا

حقوق مبنا

43,830,438

حقوق سنوات

29,523,906

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

4,400,000

حق جذب

3,637,933

حقوق شخص

3,609,430

حقوق شغل

3,890,570

کمک هزینه غذا

4,400,000

سایر

2,000,000

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

1,236,780

معوقات حقوق

3,000,000

اضافه کاری

36,552,901

روند ماه قبل

626

کسور

بدهی حقوق

2,559,000

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,749,737

سایر کسور

76,683,553

روند ماه جاری

572

مالیات

5,853,222

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

159,442,084

جمع کسور

94,846,084

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

64,596,000

شماره حساب

3212-763-727637-1

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه