شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد رضا بهمنی

کد پرسنلی: 2323

کد ملی: 5150014265

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

40:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

44,478,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

44,478,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,007,692

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

11,326,982

حق جمعه کاری

6,227,008

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

روند ماه قبل

437

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,171,963

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

550

مالیات

1,653,874

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

102,457,051

جمع کسور

16,826,051

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

85,631,000

شماره حساب

9510932711

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه