شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد رضا بهمنی

کد پرسنلی: 2323

کد ملی: 5150014265

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

100.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

44,478,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

44,478,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,007,692

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

2,965,242

اضافه کاری

28,317,454

حق جمعه کاری

6,227,008

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,361,296

جمع اقساط

8,000,000

مالیات

2,486,407

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

122,412,328

جمع کسور

18,847,703

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

103,564,625

شماره حساب

9510932711

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه