شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد رحیمی

کد پرسنلی: 480

کد ملی: 0075188759

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

55:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

101,605,806

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,003,870

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

79,493,400

مزایا

حقوق مبنا

54,819,870

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,550,581

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

19,951,355

روند ماه قبل

60

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,112,406

روند ماه جاری

120

مالیات

2,349,340

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

104,605,866

جمع کسور

9,461,866

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

95,144,000

شماره حساب

0338691354009

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه