شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد رحمانی

کد پرسنلی: 2109

کد ملی: 5150014400

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

17,744,295

حق جمعه کاری

10,838,807

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,582,179

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

3,882,050

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

110,316,839

جمع کسور

17,334,229

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

92,982,610

شماره حساب

8981785020

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه