شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد ذاکری

کد پرسنلی: 2258

کد ملی: 5299876701

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

33,484,753

حق جمعه کاری

7,363,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

163

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,311,080

جمع اقساط

8000000

روند ماه جاری

170

مالیات

4,060,244

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

151,481,058

جمع کسور

22,371,058

جمع اقساط

8000000

خالص پرداختی

129,110,000

شماره حساب

9512515670

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه