شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد دیودار

کد پرسنلی: 2107

کد ملی: 2500251233

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

55:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,831,110

حق جمعه کاری

4,752,801

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

969

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,545,610

جمع اقساط

7770000

روند ماه جاری

932

مالیات

3,830,854

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

107,795,396

جمع کسور

19,147,396

جمع اقساط

7770000

خالص پرداختی

88,648,000

شماره حساب

4652046464

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه