شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد خورشیدپور نوبندگانی

کد پرسنلی: 1993

کد ملی: 2571752871

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام انجمن اسلامی

217,750,000

مانده سهام انجمن اسلامی

124,000,000

مانده سهام قائم آل محمد

96,256,000

مانده وام قائم آل محمد

185,500,000

مانده سهام حراست

88,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

19,966,685

حق جمعه کاری

7,317,790

هزینه های رفاهی

8,284,068

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,360,045

جمع اقساط

34,963,969

مالیات

2,694,519

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

8,375,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

7,500,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

3,918,969

جمع مزایا

125,608,958

جمع کسور

46,018,532

جمع اقساط

34,963,969

خالص پرداختی

79,590,426

شماره حساب

5688856452

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه