شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد خروطی

کد پرسنلی: 897

کد ملی: 0064890351

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

22:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

296,531,467

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

189,968,566

حقوق و مزایای مشمول مالیات

261,050,692

مزایا

حقوق مبنا

174,736,900

حقوق سنوات

15,231,666

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

18,216,000

حق جذب

49,404,000

کمک هزینه غذا

15,732,000

سایر

1,058,777

سرپرستی

10,626,000

اضافه کاری

30,474,124

روند ماه قبل

403

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

20,480,775

روند ماه جاری

707

مالیات

26,610,138

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

334,659,620

جمع کسور

47,091,620

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

287,568,000

شماره حساب

0226133341000

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه