شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد جواد افرند

کد پرسنلی: 2322

کد ملی: 3510255003

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

145.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

44,478,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

44,478,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,007,692

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

41,060,309

حق جمعه کاری

8,302,678

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,398,593

مالیات

6,425,030

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

134,265,610

جمع کسور

15,823,622

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

118,441,988

شماره حساب

9501949121

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه