شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد تونک

کد پرسنلی: 2285

کد ملی: 3570048594

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

115:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

51,505,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

51,505,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,588,785

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

37,709,956

حق جمعه کاری

9,614,399

هزینه های رفاهی

10,672,147

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

625

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,569,857

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

22

مالیات

4,032,400

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

150,998,589

جمع کسور

22,601,589

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

128,397,000

شماره حساب

9531895255

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه