شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد تونک

کد پرسنلی: 2285

کد ملی: 3570048594

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

51,505,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

51,505,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,588,785

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

29,512,139

حق جمعه کاری

9,614,399

هزینه های رفاهی

10,672,147

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,996,010

جمع اقساط

8,000,000

مالیات

3,630,707

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

142,800,147

جمع کسور

21,626,718

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

121,173,429

شماره حساب

9531895255

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه