شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد تابع بردبار

کد پرسنلی: 1986

کد ملی: 2300387093

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده وام انجمن اسلامی

24,101,000

مانده سهام انجمن اسلامی

62,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

41,440,764

حق جمعه کاری

12,656,700

هزینه های رفاهی

8,693,334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,434,793

جمع اقساط

16,191,000

مالیات

8,293,685

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

4,021,000

جمع مزایا

155,248,223

جمع کسور

34,919,478

جمع اقساط

16,191,000

خالص پرداختی

120,328,745

شماره حساب

5125271670

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه