شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد انصاری

کد پرسنلی: 2071

کد ملی: 2298525986

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

18,428,431

حق جمعه کاری

4,502,680

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,340,115

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

3,543,161

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

106,858,786

جمع کسور

18,653,276

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

88,205,510

شماره حساب

5486802805

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه