شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد احمدی دورباش

کد پرسنلی: 1482

کد ملی: 2940131465

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

133,798,912

جمع عوامل حقوق مبنا

58,249,720

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

144,331,738

مزایا

حقوق مبنا

56,149,720

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,388,204

حق نوبت کاری

16,335,985

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

10,253,327

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,101,330

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

34,898,750

اضافه کاری

26,470,346

روند ماه قبل

295

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,365,924

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

321

مالیات

4,416,587

مطالبات کارکنان

35,908,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

184,377,707

جمع کسور

52,771,707

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

131,606,000

شماره حساب

3101021439912

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه