شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیمی

کد پرسنلی: 1477

کد ملی: 2940121834

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

1

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

153,346,468

جمع عوامل حقوق مبنا

56,611,475

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

165,177,632

مزایا

حقوق مبنا

54,511,475

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

10,130,634

حق نوبت کاری

16,281,376

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,843,937

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,906,258

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

حق ماموریت

2,412,056

اضافه کاری

39,572,788

روند ماه قبل

325

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,734,253

روند ماه جاری

816

مالیات

5,838,322

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

204,824,266

جمع کسور

54,882,266

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

149,942,000

شماره حساب

3101021308034

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه