شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی نیک منش

کد پرسنلی: 2055

کد ملی: 2296835708

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

217,750,000

مانده سهام انجمن اسلامی

115,050,000

مانده سهام قائم آل محمد

96,310,000

مانده وام قائم آل محمد

88,000,000

مانده سهام حراست

81,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

21,122,654

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

641

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,669,608

جمع اقساط

29,045,000

روند ماه جاری

677

مالیات

6,240,402

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

8,375,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

5,500,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

142,211,687

جمع کسور

43,955,687

جمع اقساط

29,045,000

خالص پرداختی

98,256,000

شماره حساب

4555618812

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه