شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی نداف زاده شیرازی

کد پرسنلی: 2168

کد ملی: 2296282156

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

35,488,590

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

376

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,520,793

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

859

مالیات

5,614,085

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

125,905,737

جمع کسور

23,805,737

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

102,100,000

شماره حساب

4554714144

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه