شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدعلی طهماسبی

کد پرسنلی: 1699

کد ملی: 4280625840

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

143,058,974

جمع عوامل حقوق مبنا

56,227,345

حقوق و مزایای مشمول مالیات

157,943,596

مزایا

حقوق مبنا

54,127,345

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

9,782,384

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,798,185

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,848,640

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

48,402,420

روند ماه قبل

132

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,014,128

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

833

مالیات

5,295,770

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

198,637,606

جمع کسور

64,959,606

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

133,678,000

شماره حساب

3101021352699

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه