شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدعلی رستگار

کد پرسنلی: 2000

کد ملی: 2281160084

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام انجمن اسلامی

133,825,000

مانده سهام انجمن اسلامی

108,537,000

مانده سهام قائم آل محمد

62,320,000

مانده وام قائم آل محمد

50,000,000

مانده سهام حراست

96,439,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

10,159,439

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,661,042

روند ماه قبل

251

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,614,261

جمع اقساط

28,670,000

روند ماه جاری

961

مالیات

4,344,941

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

10,000,000

سهام قائم آل محمد

500,000

وام قائم آل محمد

4,000,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

122,955,163

جمع کسور

40,630,163

جمع اقساط

28,670,000

خالص پرداختی

82,325,000

شماره حساب

5069308902

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه