شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمدسلطانی

کد پرسنلی: 489

کد ملی: 0012463884

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

95,370,719

جمع عوامل حقوق مبنا

53,992,440

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

73,694,769

مزایا

حقوق مبنا

51,808,440

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,098,866

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

17,179,413

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,675,950

روند ماه جاری

292

مالیات

1,769,477

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

98,370,719

جمع کسور

8,445,719

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

89,925,000

شماره حساب

0108251022009

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه