شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبداله پور

کد پرسنلی: 2307

کد ملی: 3530052299

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

91

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

28,891,869

حق جمعه کاری

6,981,673

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,256,833

روند ماه قبل

99

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,563,495

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

774

مالیات

3,536,934

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

150,801,203

جمع کسور

21,101,203

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

129,700,000

شماره حساب

9520529893

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه