شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تاوانه

کد پرسنلی: 423

کد ملی: 0453632793

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

55.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

103,237,910

جمع عوامل حقوق مبنا

58,091,940

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

81,011,256

مزایا

حقوق مبنا

55,907,940

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,713,791

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

20,332,179

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,226,654

روند ماه جاری

130

مالیات

2,501,126

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

106,237,910

جمع کسور

9,727,910

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

96,510,000

شماره حساب

0115937847004

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه