شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا برجاس

کد پرسنلی: 2219

کد ملی: 3501195249

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

14

کارکرد اضافه کاری

72:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مانده سهام انجمن اسلامی

5,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

26,057,500

اضافه کاری

25,595,362

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

روند ماه قبل

547

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,358,501

جمع اقساط

10,500,000

روند ماه جاری

165

مالیات

8,186,877

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

جمع مزایا

178,216,385

جمع کسور

29,046,385

جمع اقساط

10,500,000

خالص پرداختی

149,170,000

شماره حساب

9536583456

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه