شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا برجاس

کد پرسنلی: 2219

کد ملی: 3501195249

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

7

کارکرد اضافه کاری

119.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مانده سهام انجمن اسلامی

2,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

13,028,750

اضافه کاری

42,303,445

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,710,469

جمع اقساط

10

مالیات

10,419,448

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

جمع مزایا

184,500,920

جمع کسور

32,629,918

جمع اقساط

10,500,000

خالص پرداختی

151,871,002

شماره حساب

9536583456

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه