شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا افخمی

کد پرسنلی: 1974

کد ملی: 6559862305

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام انجمن اسلامی

127,300,000

مانده سهام انجمن اسلامی

113,000,000

مانده سهام قائم آل محمد

75,750,000

مانده وام قائم آل محمد

100,800,000

مانده وام حراست

120,000,000

مانده سهام حراست

89,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

39,933,371

حق جمعه کاری

7,317,790

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

21

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,757,713

جمع اقساط

33,070,000

روند ماه جاری

954

مالیات

7,763,748

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام قائم آل محمد

2,000,000

وام قائم آل محمد

4,200,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

6,000,000

جمع مزایا

147,755,414

جمع کسور

50,592,414

جمع اقساط

33,070,000

خالص پرداختی

97,163,000

شماره حساب

5683540480

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه