شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین محمدی

کد پرسنلی: 2048

کد ملی: 2300820021

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده سهام قائم آل محمد

109,120,000

مانده وام قائم آل محمد

168,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

26,403,317

حق جمعه کاری

12,902,421

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,581,156

جمع اقساط

17,670,000

مالیات

7,098,594

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

7,000,000

جمع مزایا

143,053,412

جمع کسور

34,349,750

جمع اقساط

17,670,000

خالص پرداختی

108,703,662

شماره حساب

3106556675

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه