شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین شهبازی

کد پرسنلی: 2023

کد ملی: 2300353016

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده وام انجمن اسلامی

31,466,000

مانده سهام انجمن اسلامی

42,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

10,360,191

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

716

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,727,572

جمع اقساط

16670000

روند ماه جاری

199

مالیات

4,503,575

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

4,500,000

جمع مزایا

114,574,346

جمع کسور

28,901,346

جمع اقساط

16670000

خالص پرداختی

85,673,000

شماره حساب

5128329683

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه