شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین شهبازی

کد پرسنلی: 2023

کد ملی: 2300353016

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده وام انجمن اسلامی

35,966,000

مانده سهام انجمن اسلامی

40,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

24,173,779

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,693,334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,694,523

جمع اقساط

16,670,000

مالیات

5,857,307

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

4,500,000

جمع مزایا

130,387,218

جمع کسور

31,221,830

جمع اقساط

16,670,000

خالص پرداختی

99,165,388

شماره حساب

5128329683

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه