شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین زرین مو

کد پرسنلی: 2012

کد ملی: 2420055276

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

26,403,317

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

9,733,874

روند ماه قبل

436

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,201,245

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

353

مالیات

6,984,693

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

149,806,290

جمع کسور

27,756,290

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

122,050,000

شماره حساب

5578533079

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه