شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین زرین مو

کد پرسنلی: 2012

کد ملی: 2420055276

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

9,733,874

روند ماه قبل

55

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,092,305

جمع اقساط

11570000

روند ماه جاری

436

مالیات

5,432,178

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

123,963,919

جمع کسور

25,094,919

جمع اقساط

11570000

خالص پرداختی

98,869,000

شماره حساب

5578533079

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه