شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین زرین مو

کد پرسنلی: 2012

کد ملی: 2420055276

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

21,122,654

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

9,733,874

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,012,232

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

6,720,075

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

139,105,675

جمع کسور

27,302,307

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

111,803,368

شماره حساب

5578533079

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه