شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین ریحانی

کد پرسنلی: 2117

کد ملی: 2550147499

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

17,744,295

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,278,692

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

3,457,169

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

105,981,316

جمع کسور

16,605,861

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

89,375,455

شماره حساب

8989239787

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه