شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسین دستان

کد پرسنلی: 2104

کد ملی: 2559883953

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

14,589,090

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

895

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,485,017

جمع اقساط

9670000

روند ماه جاری

437

مالیات

2,081,999

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

111,109,453

جمع کسور

19,237,453

جمع اقساط

9670000

خالص پرداختی

91,872,000

شماره حساب

0626864513

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه