شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدحسن شعله

کد پرسنلی: 2022

کد ملی: 2300627817

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده سهام انجمن اسلامی

103,650,000

مانده سهام قائم آل محمد

95,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

32,807,271

حق جمعه کاری

12,656,700

هزینه های رفاهی

8,693,334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,830,449

جمع اقساط

9,370,000

مالیات

7,029,628

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

جمع مزایا

142,434,980

جمع کسور

26,230,077

جمع اقساط

9,370,000

خالص پرداختی

116,204,903

شماره حساب

4377852941

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه