شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدجواد سلمانی

کد پرسنلی: 2124

کد ملی: 2298064725

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

33,785,457

حق جمعه کاری

9,005,360

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

950

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,730,294

روند ماه جاری

285

مالیات

6,325,362

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

133,078,942

جمع کسور

15,055,942

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

118,023,000

شماره حساب

8656060072

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه