شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدباقر نعمتی یارعزیز

کد پرسنلی: 1818

کد ملی: 2949981038

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,308,562

جمع عوامل حقوق مبنا

63,058,238

حقوق و مزایای مشمول مالیات

165,615,713

مزایا

حقوق مبنا

60,958,238

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

11,073,423

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,164,365

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,873,274

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

46,139,262

روند ماه قبل

351

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,591,599

روند ماه جاری

761

مالیات

5,871,178

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

206,887,413

جمع کسور

56,872,413

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

150,015,000

شماره حساب

3101021270160

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه