شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدباقر زارع

کد پرسنلی: 2118

کد ملی: 2500177092

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

14,589,090

حق جمعه کاری

4,752,801

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

458

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,318,668

جمع اقساط

9670000

روند ماه جاری

611

مالیات

4,349,086

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

112,912,365

جمع کسور

21,338,365

جمع اقساط

9670000

خالص پرداختی

91,574,000

شماره حساب

5059373281

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه