شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدامین اسدیان

کد پرسنلی: 2063

کد ملی: 2560332671

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

34,041,209

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

954

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,846,665

جمع اقساط

5870000

روند ماه جاری

885

مالیات

5,652,331

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

126,381,881

جمع کسور

20,369,881

جمع اقساط

5870000

خالص پرداختی

106,012,000

شماره حساب

8264254579

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه