شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدامین اسدیان

کد پرسنلی: 2063

کد ملی: 2560332671

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

29,178,179

حق جمعه کاری

9,505,602

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,672,601

جمع اقساط

5

مالیات

5,408,641

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

125,894,297

جمع کسور

19,951,242

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

105,943,055

شماره حساب

8264254579

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه