شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن پورداج

کد پرسنلی: 1960

کد ملی: 5030006257

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

15

کارکرد اضافه کاری

170.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

55,988,220

مزایا

حقوق مبنا

43,386,090

حقوق سنوات

12,602,130

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,233,486

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

27,994,110

اضافه کاری

60,596,618

حق جمعه کاری

20,902,269

هزینه های رفاهی

8,693,334

فوق العاده مدرک تحصیلی

16,796,466

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,882,828

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

12,254,438

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

214,034,503

جمع کسور

32,907,265

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

181,127,238

شماره حساب

6368383094

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه