شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن مغفوری

کد پرسنلی: 2164

کد ملی: 2511369151

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

23,035,539

حق جمعه کاری

4,502,680

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

57

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,662,613

جمع اقساط

7,770,000

روند ماه جاری

231

مالیات

4,830,608

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

117,825,451

جمع کسور

20,263,451

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

97,562,000

شماره حساب

5973818734

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه