شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن لیراوی

کد پرسنلی: 2234

کد ملی: 3539882278

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

70.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

9,306,250

اضافه کاری

24,884,379

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,876,002

جمع اقساط

12,000,000

مالیات

3,964,677

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

158,751,500

جمع کسور

25,840,679

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

132,910,821

شماره حساب

9516781928

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه