شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن عباسی

کد پرسنلی: 2247

کد ملی: 3579961225

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

35.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

11,719,664

حق جمعه کاری

7,363,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,787,524

مالیات

2,784,767

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

125,536,055

جمع کسور

11,572,291

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

113,963,764

شماره حساب

9531507115

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه