شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن راستگار شیشه گرخانه

کد پرسنلی: 1593

کد ملی: 0063816156

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

12

کارکرد اضافه کاری

79:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

111,511,752

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,567,908

حقوق و مزایای مشمول مالیات

224,059,179

مزایا

حقوق مبنا

47,467,908

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

2,400,000

حق تعطیل کاری

7,873,728

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

3,336,503

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,336,503

ورودی کارانه

135,353,250

حق ماموریت

22,496,366

اضافه کاری

32,397,110

روند ماه قبل

161

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,805,823

جمع اقساط

27422000

روند ماه جاری

843

مالیات

10,254,438

مطالبات کارکنان

121,817,925

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

284,621,029

جمع کسور

167,301,029

جمع اقساط

27422000

خالص پرداختی

117,320,000

شماره حساب

3101021450485

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه