شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن اسدپور

کد پرسنلی: 1971

کد ملی: 2420271211

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام انجمن اسلامی

11,233,000

مانده سهام انجمن اسلامی

103,500,000

مانده سهام قائم آل محمد

80,340,000

مانده وام قائم آل محمد

40,000,000

مانده سهام حراست

74,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

20,318,878

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

527

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,330,594

جمع اقساط

20,999,000

روند ماه جاری

504

مالیات

2,464,916

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

5,629,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

4,000,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

129,009,014

جمع کسور

31,795,014

جمع اقساط

20,999,000

خالص پرداختی

97,214,000

شماره حساب

5467672956

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه